• خدمات شناسنامه دار
   تعداد بازدید: ۲۳۳۴
   سازمان پزشکی قانونی
   ردیف عنوان خدمت(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت‌ها شناسه زیر خدمت
   1 اظهار نظر کارشناسی در حوره معاینات بالینی (16061553000) 1. اظهار نظر کارشناسی در حوره معاینات بالینی نوع A 12031553100
   2. اظهار نظر کارشناسی در حوره معاینات بالینی نوع B 12031553101
   3. اظهار نظر کارشناسی در حوره معاینات بالینی نوع C 12031553102
   2 اظهارنظر کارشناسی در حوزه معاینات اجساد و صحنه فوت (16061554000) 1. اظهار نظر کارشناسی از طریق معاینه ظاهری جسد 12031554100
   2. اظهار نظر کارشناسی از طریق معاینه ظاهری به همراه کالبدگشایی جسد 12031554101
   3. اظهار نظر کارشناسی از طریق کالبدگشایی جسد و انجام آزمایش سم شناسی 12031554102
   4. اظهار نظر کارشناسی از طریق کالبدگشایی جسد و انجام آزمایش پاتولوژی 12031554103
   5. اظهار نظر کارشناسی از طریق حضور در صحنه فوت 12031554104
   6. اظهار نظر کارشناسی در حوادث جمعی غیر مترقبه 12031554105
   3 اظهار نظر کارشناسی در حوره کمیسیون‌های پزشکی قانونی (16061555000) 1. اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی نوبت اول 12031555100
   2. اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی نوبت دوم 12031555101
   3. اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی نوبت سوم 12031555102
   4. اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی نوبت سوم 12031555103
   4 اظهار نظر کارشناسی در حوره آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی (16061556000) 1. اظهار نظر کارشناسی با آزمایش سرپایی 12031556100
   2. اظهار نظر کارشناسی با آزمایش سم شناسی غیربیولوژیک 12031556101
   3. اظهار نظر کارشناسی تعیین هویت ژنتیک 12031556102
   5 آماده سازی و صدور گواهی برای انتقال جسد به خارج از کشور (مومیایی کردن جسد)(16061557000)
   12031557000
   6 صدور گواهی‌های مربوط به فوت و درمان (16061558000) 1. صدور گواهی فوت 12031558100
   2. صدور جواز دفن 12031558101
   3. صدور مجوز سقط جنین درمانی 12031558103
   7 آموزش حوزه پزشکی قانونی (18051559000) 1. آموزش دستیاران تخصصی پزشکی در حوزه پزشکی قانونی 18051559100
   2. آموزش پزشکی قانونی به دانشجویان گروه پزشکی 18041559102
   3. آموزش پیشگیری از جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن 18051559106
   8 ارائه تسهیلات و حدمات پژوهشی پزشکی قانونی(12052447000) 1. تالیف، ترجمه و نشر منابع علمی و مقاله‌های تخصصی پزشکی قانونی 12052447100
   2. حمایت ازاجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های مرتبط باپزشکی قانونی 12052447101