• شرح وظایف

   1* معاینه مصدومین و مجروحین تصادفات، ‌در صورتی که شاکی باشند واز طریق مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.
   2* معاینه مصدومین مجروحین نزاع ها، درصورتیکه شاکی باشند و از طریق مراجع قضایی وانتظامی معرفی شوند.
   3* معاینه مصدومین و مجروحین حوادث کارکه از طریق مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.
   4* تعیین نقص عضو وارش مصدومین و مجرومین تصادفات، نزاع‌ها و....
   5* تعیین سن افرادی که فاقد شناسنامه هستند، از طریق معرفی مراجع مربوطه ( دادگستری ، ثبت احوال).
   6* تشخیص رشد جسمانی و عقلانی.
   7* بررسی رشادت و معاینات روان پزشکی ( مانند مسئولیت کیفری ، توانایی اداره امورمالی و...).
   8* معاینات اختصاصی زنان.
   9* بررسی سقط جنین درمانی.
   10* معاینات اختصاصی مردان.
   11* سایر معاینات مانند تشخیص نازایی، عنن.
   12* بررسی شرایط والدین متقاضی فرزند خواندگی.
   13* بررسی آزمایشات و معاینات افراد متقاضی استخدام در دستگاه های قوه قضائیه.
   14* بررسی ابوت (اثبات یا رد ابوت).
   15* بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضائیه و سایر سازمانها و ادارات.
   16* معاینات اجساد و صدور جواز دفن.
   17* کارشناسی در خصوص تعیین تعیین آلات جرم.
   18* اظهارنظر درخصوص تحمل کیفر وپذیرش مسوولیت کیفری.
   19* تشکیل کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی.